top of page

چگونه از این برنامه استفاده کنیم: سرگرم کننده باشد

این آهنگ ها با استفاده از انیمیشن های شاد و سرگرم کننده که توسط یک شخصیت کارتونی به نام سنتی معرفی شده است، پیام های آموزشی خود را به شکل ماندگار در حافظه با استفاده از آواز خواندن، انجام حرکات دست، رقص و انجام هر کاری انتقال میدهند.

mybodyismybody_logo-Farsi.jpg

برنامه را ساده و آسان اجرا کنیم

بچه های کوچک نیازی به دانستن جزئیات عمیق سوء استفاده ندارند و فقط قوانین ساده که در زیر آمده را به آنها انتقال دهید.


1-
هیچکس نباید به شما آسیب برساند

2-
هیچ کس نباید قسمت خصوصی شما را لمس کند

3-
اگر مشکل دارید به کسی بگویید

4-
هیچ کس نباید از قسمت های خصوصی بدن شما عکس بگیرد

5-
اگر کسی به شما آسیب میرساند یا قسمت های خصوصی بدن شما را لمس می کند، مخفی نکنید و به کسی بگویید

6-
اگر شما توسط شخصی مورد اذیت و آزار قرار می گیرید به شخص مورد اعتماد بگویید.

برنامه را مثبت نگه دارید

در این برنامه هدف اصلی این است که توانایی کودکان را تقویت کنیم تا احساسات مثبت و مراقبت را در مورد بدنشان با استفاده از روش های آموزشی جالب درک کنند تا در صورتی که مشکلی برای آنها بوجود آمد، بتوانند با شخص مورد اعتماد در مورد آن صحبت کنند.

Screen Shot 2018-07-25 at 20.49.00.png

این ایده خوبی است که کودکان پس از هر درس یک نامه یا نقاشی تهیه کنند و از کودکان بخواهید تصویری را درباره آنچه که شما در حال صحبت کردن و آواز خواندن یا شاید در مورد چیزی که برای آنها اتفاق افتاده یا چیزی که نگران آن هستند،به تصویر در آورند.

شما میتواند نظرات جالبی در این مورد بدست آورید

برخی از مثالهای بازخورد این کلاس ها که توسط کودکان نوشته یا کشیده شده است


" من را لمس نکن"

"من شخصا هرگز مورد سوء استفاده قرار نگرفتم

اما خواهر کوچکتر من بود که پس از دیدن این برنامه، با مادرم در مورد مشکلش صحبت کرد"

یا چیزی شبیه به این تصویر (راست) از یک کودک 5 ساله که باید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته شود.

من همیشه پیشنهاد می کنم که فرزندانتان را به ایستادن و آواز خواندن دعوت کنید چونکه آنها توجه بیشتری در این حالت نسبت به هنگام نشستن دارند و حرکت های دست آسان تر انجام می دهند.


Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018
Translations by:  Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji

bottom of page