top of page
Khuphela ukufundisa .pdf

Limpawu zokuhlukunyeza kwabantwana

Oku kulandelayo ziimpawu zoxhaphazo nentswela-hoyo esiyibona ebantwaneni kule mihla. Ukuba ubona naziphi na kwezi mpawu okanye umntwana ukuthyilela ulwazi ngezi mpawu, thula nje ungamnyanzeli umntwana akunike olu lwazi. Menze axole umntwana, umbulele ngokukunika kwakhe olu lwazi, wandule ukuxhulumana ngomnxeba neenkonzo zokhuselo lwabantwana ezijongene nalo msebenzi.
 

Khumbula ukuba umntwana angakuthyilela intwana encinane yolu lwazi ngexesha, de abone kakuhle ukuba imo yakho yokuphendula oku izolile yaye inenkxaso.
 

Oku kulandelayo zezinye zeempawu zohlukumezo. Umntwana angajongana nengxubevange yezimpawu. Ukuba ubone iinguquko ezicacileyo kwisimo somntwana lowo, qiniseka ukuba uyaqaphelisisa ukuba ezimpawu zilandelayo ziphathelele kuxhaphazo ziyabonakala na.

Iimpawu zokuhlukunyeza ngokomzimba

Kwimbonakalo yomntwana

• Imigruzuko engaqhelekanga, imivumbo elufeleni, izilonda zokutsha, iindawo ezophukileyo
• Amamnxeba omenzakalo
• Umenzakalo othe rhoqo kumane kusithiwa yingozi
• Qaphela ukuba inkcazo le idla ngokungadibani nomenzakalo

• Ukunxitywa kwempahla enemikhono emide ukufihla iindawo ezenzakeleyo

 

Isimo sokuziphatha somntwana

• Udakumbile, kunzima ukuhlobana naye
• Uthule ngendlela engaqhelekanga kwaye ekafuni nxibelelwano nabantu
• Uthanda kakhulu ukukholisa abanye
• Ubonakala eboyika abazali
• Akahlupheki xa esohlulwa ebazalini

 

Limpawu zokuswela ukuhoywa
 

Kwimbonakalo yomntwana

• Ukungacoceki, inwele ezimdaka, nevumba lomzimba
• Impahla ayinxibayo ayilungeli imozulu yalo mini
• Udinga unyango nonyamekelo lwamazinyo

Isimo sokuziphatha somntwana

• Soloko ediniwe, engenamandla, ethyafile
• Ucela ukutya kwabanye okanye akube
• Soloko efika emva kwexesha esikolweni okanye angabikho
• Unobundlavini okanye isimo esinendelelo
• Akazixabisanga

Iimpawu zokuxhatshazwa ngokweemvakalelo
 

Kwimbonakalo yomntwana

Iimpawu zolu udidi lohlukumezo zisenokungacaci ncam kunezinye iimpawu zohlukumezo, kodwa ke mhlawumbi ukuziphatha oku komntwana ingaluphawu olulona lubalaseleyo.

• Ukuzikhetha kwizihlobo zakhe nakwizinto ezenziwa ekuhlaleni apha
• Ukufika rhoqo emva kwexesha esikolweni okanye angabikho mpela
• Ukulahlekelwa kukuzixabisa
• Isimo esinendelelo

• Utshintsho kwindlela ebeqhuba ngayo esikolweni n

Iimpawu zokuxhatshazwa ngokwesondo

Kwimbonakalo yomntwana

• Impahla yangaphantsi idlakadlaka ikwangcoliseke nangamachaphaza egazi
• Uva iintlungu nokurhawuzelelwa kumalungu angasese
• Uzifumana esuleleke ngezifo ezizuzeka ngokwabelana ngesondo

Isimo sokuziphatha somntwana
• Ukuziphatha kakubi ngokwesondo yaye unolwazi olungamfanelanga kwiminyaka yakhe yobudala
• Nangendlela engafanelekanga yokucofa-cofa abanye abantwana
• Ukuguquka kwesimo sakhe ngequbuliso
• Ukungafuni ngamandla ukuchukunyiswa emzimbeni nangayiphi na indlela

Ukuba urhanela isenzo zokuxhatshazwa kwabantwana, nxibelelana neenkonzo zokhuselo lwabantwana eziphathelele kwizenzo ezinje ufumane icebiso. Apho siyakumanyelwa isimemezo sakho kuthatyathwe namanyathelo egameni lakho ukuba umntwana lowo usecicini lengozi.
 

Masigcine abantwana bekhuselekile!!

Le nkqubo kunye nezingoma zibhalwe kwaye zanikwa ubomi ngu

Chrissy Sykes © 2017


Sponsor Stichting GetOn
Translations by : LOYISO GURA
Voice Over and Songs by @ZoyaSpeaks

bottom of page